CLAIM MANAGEMENT

Po uzavření smlouvy na základě podmínek FIDIC je důležitou, ze strany dodavatelů ale stále podceňovanou činností, vedení claimové agendy celého projektu. Cílem agendy je zdokumentovat zavinění druhé smluvní strany, resp. dalších účastníků výstavby a předložit další nároky dodavatele formou víceprací a/nebo požadavků na prodloužení doby výstavby.

Agenda může být vedena rovněž investorem, kdy je její cílem zdokumentování všech zavinění dodavatele v průběhu výstavby. Požadavky mohou vyplynout ze smluvních ujednání s investorem - z již uzavřené smlouvy - nebo mohou být předkládány formou požadavků investora na provádění prací, koordinace prací na stavbě, případně vyplývají ze změn projektové dokumentace.

Nároky mohou být uplatňovány oběma stranami nejen na základě smluvních podmínek FIDIC, ale rovněž i a základě jiných typů smluv (NOZ u nás, VOB v Německu atd.).

Vedení agendy MP Consulting pro objednatele nebo zhotovitele

Profesionální vedení claimové agendy v našich podmínkách je spíše výjimkou a v mnoha případech je na obou stranách prováděno spíše "dopisování" místo skutečně odborného uplatnění nároků stran v souladu s uzavřenou smlouvou. Zavedení systému do vedení agendy je proto prvním krokem pro úspěšné předkládání nároků. V případě složitějších nebo déle trvajících projektů, případně projektů v zahraničí, je vhodným řešením vypracování Manuálu claimové agendy s popisem činností a podrobnou metodikou pro postupy při zohlednění specifik smlouvy, projektu a podmínek výstavby.

Publikace o Claimovém managementu

V nakladatelství C.H.Beck vyšla v r. 2004 publikace pod názvem Claimový management. Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

Kniha podrobně popisuje metodiku vedení claimové agendy dodavatele vůči smluvním podkladům, projektové dokumentaci, podmínkám provádění prací, podmínkám prací na staveništi, subdodavatelům a nárokům dodavatele z důvodu chybějících nebo nedostatečných informací. V knize plné tabulek a vzorových dopisů jsou formou porovnání zahraniční a naší stavební praxe popsány podrobně postupy pro vyčíslení nákladů dodavatele formou víceprací, včetně jeho režijních nákladů a projednání víceprací s investorem.

Navrženo a vysvětleno je rovněž optimální organizační uspořádání dodavatele a role konzultantských a právních kanceláří v tomto složitém procesu. Součástí metodiky je vyčíslení časových dopadů zaviněných druhou smluvní stranou v souvislosti s výstavbou. Předpokladem pro úhradu vícenákladů dodavatele, nezávisle na specifikách projektu je v každém případě přesné dodržení metodiky pro jejich předkládání, požadované smlouvou s investorem a jeho zavedenou praxí.

Claimová agenda má nezastupitelnou funkci zejména v případě více dodavatelů stavby, v návaznosti stavebních a technologických pracích nebo předpokládaných sporech s investorem.

Nové vydání knihy pod názvem Claim manažment v stavebnej praxi (nakladatel: Wolters Kluwer) bylo aktualizováno a vydáno v r. 2020, doplněno a podstatně rozšířeno o další příklady z praxe. Součástí knihy je rovněž výpočet úplných nákladů claimu na příkladu z praxe, vč. výpočtu nákladů za ztrátu obchodních příležitostí (metodika Hudson).

HOME    POUŽITÍ PODMÍNEK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÍ AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]