Nabízené služby

     V souvislosti s realizací projektů na základě smluvních a dodacích podmínek Vám nabízíme konzultační služby nejen v  realizační části smluvních podmínek, t.j. po uzavření smlouvy s investorem na dodávku stavebních prací, ale rovněž v předinvestiční činnosti. V závislosti na typu smlouvy mohou být tyto prováděny ještě během výběrového řízení před podepsáním smlouvy s investorem.

Činnosti před uzavřením smlouvy FIDIC

     Před uzavřením smlouvy s investorem se jedná zejména o posouzení předložených smluvních podmínek a stanovení odpovídající míry rizika, vyplývající z předložené smlouvy na základě podmínek FIDC. Toto posouzení má charakter rizikového managementu (Risk Control), cílem kterého je kromě posouzení a stanovení rizika projektu zohlednění všech rizik a specifických podmínek předložené smlouvy v  nabídkové ceně dodavatele. V případe tzv. vyjednávacích smluv (tendered contacts) podmínky výběrového řízení připouští rovněž projednání smluvních a dodacích podmínek s investorem. V této části se jedná zejména o kontrolu a případné doplnění a projednání Zvláštních dodacích podmínek smlouvy s investorem. Projednání smlouvy mezi investorem a dodavatelem a vysvětlení jednotlivých článků tak v praxi výrazně snižuje riziko claimů, které jsou důsledkem různého výkladu smluvních ustanovení.

Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací)

     S ohledem na značný rozsah specifik, které představují různé verze podmínek FIDIC se v praxi osvědčil postup, kdy je v rámci konzultačních služeb vytvořen organigram projektu, včetně popisu činností jednotlivých pracovníků dodavatele. Pro zahraniční praxi ale zcela jistě platí, že firemní struktura a popis prací jednotlivých techniků našich dodavatelů neodpovídají požadavkům dle podepsané smlouvy.
     Prakticky od podpisu smlouvy předkládá dodavatel požadavky na vícepráce formou změn a navýšení původní smlouvy. Vytvoření a zavedení metodiky claimové agendy a kontrola jejího plnění v praxi je komplexní službou, kterou nabízíme nejen v případě velkých a složitých projektů, ale tato nalezne uplatnění taky v případě menších projektů. Příprava a předložení většího claimu vůči investorovi pak vyžaduje nejen dobrou znalost zahraniční smluvní praxe, ale rovněž metodiky cenotvorby a zohlednění specifik celého projektu. Připravíme pro Vás nejen vyčíslení nákladů claimu v souladu s metodikou požadovanou smlouvou, ale rovněž vyčíslení časových dopadů, způsobených stranou investora nebo dalšími účastníky výstavby.
     Pokud má dodavatel pochybnosti o výkladu již podepsané smlouvy s investorem, provedeme rozbor smlouvy a smluvních podmínek rovněž v tomto období. Výsledkem rozboru je pak kromě stanovení rizika projektu rovněž doporučení pro další postupy s ohledem na průběh celého projektu.

Kontaktní adresa: [email protected]

     Další informace o rozsahu nabízených služeb v souvislosti s řízením stavebních projektů naleznete na adrese společnosti MP Consulting www.mpconsulting.cz.

HOME    POUŽITÍ PODMÍNEK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÍ AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2004 fidic.info All rights reserved. | [email protected]