Nab�zen� slu�by

     V�souvislosti s�realizac� projekt� na z�klad� smluvn�ch a dodac�ch podm�nek V�m nab�z�me konzulta�n� slu�by nejen v� realiza�n� ��sti smluvn�ch podm�nek, t.j. po uzav�en� smlouvy s�investorem na dod�vku stavebn�ch prac�, ale rovn� v�p�edinvesti�n� �innosti. V�z�vislosti na typu smlouvy mohou b�t tyto prov�d�ny je�t� b�hem v�b�rov�ho ��zen� p�ed podeps�n�m smlouvy s�investorem.

�innosti p�ed uzav�en�m smlouvy FIDIC

     P�ed uzav�en�m smlouvy s investorem se jedn� zejm�na o posouzen� p�edlo�en�ch smluvn�ch podm�nek a stanoven� odpov�daj�c� m�ry rizika, vypl�vaj�c� z�p�edlo�en� smlouvy na z�klad� podm�nek FIDC. Toto posouzen� m� charakter rizikov�ho managementu (Risk Control), c�lem kter�ho je krom� posouzen� a stanoven� rizika projektu zohledn�n� v�ech rizik a specifick�ch podm�nek p�edlo�en� smlouvy v� nab�dkov� cen� dodavatele. V�p��pade tzv. vyjedn�vac�ch smluv (tendered contacts) podm�nky v�b�rov�ho ��zen� p�ipou�t� rovn� projedn�n� smluvn�ch a dodac�ch podm�nek s�investorem. V�t�to ��sti se jedn� zejm�na o kontrolu a p��padn� dopln�n� a projedn�n� Zvl�tn�ch dodac�ch podm�nek smlouvy s investorem. Projedn�n� smlouvy mezi investorem a dodavatelem a vysv�tlen� jednotliv�ch �l�nk� tak v�praxi v�razn� sni�uje riziko claim�, kter� jsou d�sledkem r�zn�ho v�kladu smluvn�ch ustanoven�.

�innosti po uzav�en� smlouvy (b�hem realizace prac�)

     S�ohledem na zna�n� rozsah specifik, kter� p�edstavuj� r�zn� verze podm�nek FIDIC se v�praxi osv�d�il postup, kdy je v�r�mci konzulta�n�ch slu�eb vytvo�en organigram projektu, v�etn� popisu �innost� jednotliv�ch pracovn�k� dodavatele. Pro zahrani�n� praxi ale zcela jist� plat�, �e firemn� struktura a popis prac� jednotliv�ch technik� na�ich dodavatel� neodpov�daj� po�adavk�m dle podepsan� smlouvy.
     Prakticky od podpisu smlouvy p�edkl�d� dodavatel po�adavky na v�cepr�ce formou zm�n a nav��en� p�vodn� smlouvy. Vytvo�en� a zaveden� metodiky claimov� agendy a kontrola jej�ho pln�n� v�praxi je komplexn� slu�bou, kterou nab�z�me nejen v�p��pad� velk�ch a slo�it�ch projekt�, ale tato nalezne uplatn�n� taky v�p��pad� men��ch projekt�. P��prava a p�edlo�en� v�t��ho claimu v��i investorovi pak vy�aduje nejen dobrou znalost zahrani�n� smluvn� praxe, ale rovn� metodiky cenotvorby a zohledn�n� specifik cel�ho projektu. P�iprav�me pro V�s nejen vy��slen� n�klad� claimu v�souladu s�metodikou po�adovanou smlouvou, ale rovn� vy��slen� �asov�ch dopad�, zp�soben�ch stranou investora nebo dal��mi ��astn�ky v�stavby.
     Pokud m� dodavatel pochybnosti o v�kladu ji� podepsan� smlouvy s�investorem, provedeme rozbor smlouvy a smluvn�ch podm�nek rovn� v�tomto obdob�. V�sledkem rozboru je pak krom� stanoven� rizika projektu rovn� doporu�en� pro dal�� postupy s�ohledem na pr�b�h cel�ho projektu.

Kontaktn� adresa: [email protected]

     Dal�� informace o rozsahu nab�zen�ch slu�eb v�souvislosti s���zen�m stavebn�ch projekt� naleznete na adrese spole�nosti MP Consulting www.mpconsulting.cz.

HOME    POU�IT� PODM�NEK FIDIC    SLU�BY    REFEREN�N� AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2004 fidic.info All rights reserved. | [email protected]