FIDIC - univerzální smlouva nebo nutné zlo?

Podmínky FIDIC u nás

     V souvislosti s nedostatkem zakázek od domácích investorů a stále rostoucím diktátem zákazníka jsou naši dodavatelé nuceni uzavírat smlouvy i na základě smluvních podmínek, se kterými nemají dostatek zkušeností a které nepředstavují jejich obvyklou a zavedenou praxi, jakou je výstavba na základě Obchodního zákoníku. Mezi takové patří nejen podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory, ale především smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi. Podmínky FIDIC, včetně jejich modifikovaných verzí, tak náleží k nejčastěji užívaným podkladům na uzavírání smluv na dodávky stavebních prací, a to nejen v anglofonních oblastech. Naši dodavatelé se mohli s podmínkami FIDIC seznámit již v minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, Střední východ). Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele, i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají. Pokud tyto představují jejich denní praxi, nad zněním podmínek se již rozhodně nepozastavují. V mnohých případech tak dodavatel připomínkuje předloženou smlouvu místo toho, aby se s ní naučil ?žít? a provádět práce a dodávky podle ní.
     K rozšíření dodacích podmínek FIDIC u nás přispěli v posledních letech především projekty Phare a ISPA, financované z prostředků Evropské unie. Vzhledem ke stále rostoucímu podílu těchto podmínek na našem trhu a objemu stavebních prací na budování infrastruktury, je nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v porovnání s u nás zavedenou obchodní a stavební praxí. Častým argumentem nejen našich dodavatelů, ale i některých právních kanceláří, je tvrzení, že podmínky FIDIC jsou neplatné, protože odporují naším zákonům, především Obchodnímu zákoníku. Uvedené tvrzení neodpovídá ale skutečnosti, protože podmínky FIDIC pouze rozšiřují OZ, který je pro podmínky smluv na dodávky stavebních prací v případě složitějších projektů jednoduše nedostatečný. I když mají naši dodavatelé k podmínkám FIDIC množství výhrad, částečně způsobených neznalostí jiných smluvních podkladů a jiné praxe, ve světě nejsou k dispozici jiné smluvní podklady, které by byly zpracovány s takovou důsledností, mírou podrobnosti a provázáním jednotlivých článků smlouvy.

Vznik podmínek FIDIC

     Podmínky FIDIC jsou dnes užívány a rozšířeny rovněž jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky v celém znění nebo v modifikované verzi. Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works). V tomto případě banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů, kdy rozlišuje mezi doporučenými podklady (recommended) a doplňujícími podklady (optional). Rovněž jsou podmínky FIDIC používané jako celé přílohy smluv na dodávky stavebních prací.
     Jak vůbec mohlo dojít k rozšíření jedné smluvní praxe prakticky po celém světě, když v každé zemi platí jiné specifické podmínky, zákony, normy, jazyk atd? Důvodem je především jejich flexibilita a univerzální použití prakticky pro všechny druhy stavebních prací a technologie, a to nezávisle na rozsahu prací, způsobu dodávek stavebních prací (generální dodavatel, smlouvy na subdodávky stavebních prací, řízení projektů formou projektového managementu) a podílu místních specifik. Původní podmínky dodávek FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federace konzultačních inženýrů),který má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku, jsou tak užívány rovněž pro práce malého rozsahu jako i pro velké investiční celky nebo projekty infrastruktury, dopravní systémy, cestní stavitelství atd.
     Problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad, oficiální verze anglického překladu do českého jazyka totiž neexistuje, v současnosti je k dispozici kromě základní anglické verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská verze. I když je překlad textu pro dodavatele nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné. Již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem. Doporučuje se proto používat verzi v anglickém jazyce (originální verzi) a překlad používat pouze pro kontrolu smluvního textu. Anglický právní řád a precedenční právo, odborná terminologie a dlouhé a ne vždy srozumitelné věty rovněž neulehčí dodavateli práci se smluvními podklady. Použití jiného právního řádu je ale prakticky vyloučeno. Výsledky soudních sporů, vedených na základě podmínek FIDIC, nejsou ale zveřejňovány, proto dodavatel nemůže využít tento zdroj informací ve svůj prospěch.

Další vývoj podmínek FIDIC

     Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáním dalších verzí podmínek, které představuje např. Stříbrná kniha (The Silver Book). Tato zohledňuje podmínky výstavby nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale je rovněž použitelná pro privátní sektor. Původní podmínky, označovány jako Červená kniha (The Red Book),vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers). Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (The Yellow Book) Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M. Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roku 1998 zveřejnění podmínek Conditions of Contract for Plant and Design-Build. V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC zohledňuje komise pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv. Poslední změny podmínek FIDIC byly vydány jako Červená kniha (The New Red Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract). I když se ve světě již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo, jsou takto nadále ve stavební, resp. hovorové praxi označovány.

Podmínky FIDIC v případě projektových prací

     Specifický případ představují podmínky dodávek, kdy dodavatel odpovídá rovněž za projektové práce. Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních a technologických částí nebo dodávkách investičních celků tak dodavatel ve vlastní režii zabezpečuje rovněž projektové práce. Předpokladem pro toto, v naší praxi neobvyklé smluvní uspořádání, je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací na stranu dodavatele. Obecní odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby. Důvodem pro použití tohoto smluvního uspořádání je na straně investora snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně. Nespornou výhodou uvedeného způsobu dodávek je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit. Tato skutečnost je uvedena již v podmínkách výběrového řízení, kde mají být požadavky na projektové práce jasně a jednoznačně definovány a popsány s přiměřenou mírou podrobností. Především tento požadavek dodavatelů není ale často splněn a předkládaná projektová dokumentace investora vykazuje značné množství chyb, nesoulad podkladů a často má minimální vypovídací schopnost. Není neobvyklé předložení dokumentace investorem, která nesplňuje ani parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky charakter studie. I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsaženo v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build) užíván stále více.
     Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování. Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací. Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v případě projektanta, které obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností. Pro investora je v tomto případě dodávek důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek, i když na úkor vyšší ceny. Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů). Uvedenému způsobu dodávek odpovídá nejnovější verze podmínek FIODIC D-B z roku 1999.

Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC

     Když pomineme vlastní obsah smluvních podmínek FIDIC, na první pohled překvapí disproporce rozsahu smlouvy a jejich příloh. Vlastní smlouva tak představuje rozsah 2-4 stran textu a na druhé straně jsou rozsáhlé přílohy, které představují především obchodní a technické podmínky smlouvy a technické specifikace.
Podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací (Conditions for Contracts for Works of Civil Engineering Construction), označovány jako Červená kniha (The Red Book), jsou nejvíce užívanou částí podmínek FIDIC, přičemž jsou děleny na:

  • Všeobecné dodací podmínky (Part I - General Conditions)
  • Zvláštní dodací podmínky (Part II - Conditions of Particular Applications)

     I když jsou obě části podmínek odvolávkami v textu vzájemně provázány a vychází ze stejných principů, mají jasné dělení a ohraničenou platnost. Všeobecné dodací podmínky, které tvoří 25 kapitol a 77 článků (verze do r. 1999), popisují práva a povinnosti smluvních stran, které vychází z obvyklých stavebních smluv a nejsou vázány na určitou zemi. Vnitřní provázanost jednotlivých částí, stejně tak jako celých kapitol podmínek, je samozřejmostí. Tuto skutečnost si při práci s podmínkami FIDIC musí uvědomit každý dodavatel, protože každá změna některé z části podmínek tak má dopad na další podmínky a smluvní závazky dodavatele. Na druhé straně mají změny tzv. zvláštních podmínek, které jsou specifické pro každý projekt a smlouvu ,pouze omezený dopad na všeobecné dodací podmínky.
     Pokud jsou obsahem první části všeobecné podmínky, ve druhé části (Conditions of Particular Applications) jsou řešeny specifické podmínky a ujednání smluvních stran. Tyto mají charakter alternativních řešení, které může objednatel použít v závislosti na místních podmínkách, specifikách projektu, zákonech, místní měně, platbách atd. Obsahem zvláštních podmínek je použití jazyka smlouvy, norem, bankovních záruk, sídla rozhodčího soudu atd. Při vlastní kontrole smluvních podmínek dodavatel prověřuje nejprve rozsah Zvláštních dodacích podmínek, které mají charakter seznamu nebo doplnění do Všeobecných podmínek. Obecně ale platí, že rozsah Zvláštních dodacích podmínek je kratší než rozsah Všeobecných smluvních podmínek.

Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC

     Při předkládání nabídky tak dodavatel lehce rozezná, kterou část Všeobecných podmínek požaduje investor změnit. Větší rozsah Zvláštních podmínek by měl dodavatele ihned upozornit na možná rizika projektu, i když je někdy tento rozsah odrazem nejistoty nebo nedostatku zkušeností autora podmínek, který s podmínkami nemá dostatečnou praxi a chce se tak ?pojistit?. Pokud Všeobecné podmínky představují přiměřenou míru rizika, z hlediska ceny tak pro dodavatele představuje podstatně vyšší riziko text Zvláštních podmínek. V praxi je dost případů, kdy dodavatel nezohlední požadavky investora ve formě Zvláštních dodacích podmínek v nabídkové ceně. Obecně ale platí, že rozsah těchto podmínek je specifický a závisí od jednotlivých případů a neexistuje proto kriterium o jejich ?předepsaném nebo doporučeném rozsahu?. Tato skutečnost byla rovněž důvodem na rozdělení podmínek na Všeobecné a Zvláštní již při jejich tvorbě. Podmínky FIDIC neuvádí kromě jiného zásadně použití norem, které si musí dodavatel samostatně dojednat s investorem - obvykle je požadavek na použití příslušných norem obsahem Zvláštních smluvních podmínek (S.C.C.).
     Neznalost podmínek FIDIC v praxi vede často k tomu, že dodavatel ve výběrovém řízení připomínkuje Všeobecné dodací podmínky, případně mění a doplňuje jejich text. Rovněž v případě tzv. vyjednávacích smluv (negotiated contracts) připouští investor diskusi pouze v rozsahu Zvláštních dodacích podmínek, a to pouze v omezeném rozsahu. Stále více jsou ale vypisována výběrová řízení, kdy jsou dodavatelem předkládány jiné typy smluv, v případě kterých jsou jakékoliv připomínky dodavatele vyloučeny. Tyto jsou označovány v praxi jako tzv. tendrovací smlouvy (tendered contract), kdy pro výběrové řízení platí zásada ?take it or leave it? (vezmi to nebo to nech ležet). I když je většina investorů přesvědčena, že se jedná o nejlepší způsob výběrových řízení a že uvedeným způsobem výběrového řízení jsou všechny problémy investora vyřešeny a cena díla nebude navýšena, v praxi je v tomto případě podáváno nejvíce claimů dodavatelů. Tento stav je důsledkem skutečnosti, že rozsah podkladů ve výběrovém řízení není vždy jasný, jednoznačný ,pro dodavatele srozumitelný a minimálně zvláštní dodací podmínky nejsou s dodavatelem projednány. Význam uzavřené smlouvy a její projednání je na straně investora podceňováno a i když vládne diktát zákazníka, v praxi tak roste rozsah dodatečných požadavků dodavatele, podaných po uzavření smlouvy. Pokud je tak dodavatel nucen zahrnout všechny nejasnosti a rizika do smlouvy s investorem, jeho cena se tak zvyšuje nad únosnou míru.

Kontrola předložené smlouvy na základě podmínek FIDIC

     S ohledem na rozsah značně rozdílných smluvních závazků dodavatele v porovnání s naší obchodní a stavební prací se doporučuje kontrola předložených podmínek FIDIC v níže uvedeném rozsahu. Vypracování rozboru investorem předložených podmínek, jejich výklad a stanovení rizik projektu je tak prakticky nutností a výrazně snižuje riziko dodavatele z důvodu neznalosti těchto podmínek.

Kontrolu předložených podmínek FIDIC se doporučuje provést minimálně v tomto rozsahu:

  • která verze podmínek FIDIC byla investorem předložena?
  • je definován rozsah Zvláštních smluvních podmínek?
  • je definována nadřazenost podkladů a dokumentace?
  • jsou připomínky dodavatele zohledněny ve schvalovacím dopise investora (Letter of Acceptance)?
  • jaké záruky požaduje investor?
  • jaké jsou rozhodující pravomoci inženýra na základě předložené smlouvy?
  • jsou definována rizika na straně investora, včetně působení vyšší moci?
  • je nutné připojištění dodavatele?

     Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu na základě podmínek FIDIC je tak nejen účast na semináři o problematice FIDIC nebo překlad textu smluvních podmínek, ale především znalost podmínek FIDIC v praxi a jejich podrobný rozbor.

HOME    POUŽITÍ PODMÍNEK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÍ AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]