FIDIC - univerz�ln� smlouva nebo nutn� zlo?

Podm�nky FIDIC u n�s

     V souvislosti s nedostatkem zak�zek od dom�c�ch investor� a st�le rostouc�m dikt�tem z�kazn�ka jsou na�i dodavatel� nuceni uzav�rat smlouvy i na z�klad� smluvn�ch podm�nek, se kter�mi nemaj� dostatek zku�enost� a kter� nep�edstavuj� jejich obvyklou a zavedenou praxi, jakou je v�stavba na z�klad� Obchodn�ho z�kon�ku. Mezi takov� pat�� nejen podm�nky dod�vek VOB (Verdingungsordnung f�r Bauleistungen), pou��van� n�meck�mi investory, ale p�edev��m smluvn� podm�nky FIDIC, u��van� v mezin�rodn� stavebn� praxi. Podm�nky FIDIC, v�etn� jejich modifikovan�ch verz�, tak n�le�� k nej�ast�ji u��van�m podklad�m na uzav�r�n� smluv na dod�vky stavebn�ch prac�, a to nejen v anglofonn�ch oblastech. Na�i dodavatel� se mohli s podm�nkami FIDIC sezn�mit ji� v minulosti p�i v�stavb� v zahrani�� (arabsk� zem�, St�edn� v�chod). Obecn� ale plat�, �e podm�nky FIDIC jsou pova�ov�ny na�imi dodavateli za nep�im��en�, jednostrann� a z�sadn� zv�hod�uj�c� objednatele, i kdy� dodavatel�m ze zahrani�� s ohledem na jinou praxi tak rozhodn� nep�ipadaj�. Pokud tyto p�edstavuj� jejich denn� praxi, nad zn�n�m podm�nek se ji� rozhodn� nepozastavuj�. V mnoh�ch p��padech tak dodavatel p�ipom�nkuje p�edlo�enou smlouvu m�sto toho, aby se s n� nau�il ?��t? a prov�d�t pr�ce a dod�vky podle n�.
     K roz���en� dodac�ch podm�nek FIDIC u n�s p�isp�li v posledn�ch letech p�edev��m projekty Phare a ISPA, financovan� z prost�edk� Evropsk� unie. Vzhledem ke st�le rostouc�mu pod�lu t�chto podm�nek na na�em trhu a objemu stavebn�ch prac� na budov�n� infrastruktury, je nutn� zn�t nejen tyto podm�nky, ale p�edev��m jejich v�klad, praktickou aplikaci a z�sadn� rozd�ly v porovn�n� s u n�s zavedenou obchodn� a stavebn� prax�. �ast�m argumentem nejen na�ich dodavatel�, ale i n�kter�ch pr�vn�ch kancel���, je tvrzen�, �e podm�nky FIDIC jsou neplatn�, proto�e odporuj� na��m z�kon�m, p�edev��m Obchodn�mu z�kon�ku. Uveden� tvrzen� neodpov�d� ale skute�nosti, proto�e podm�nky FIDIC pouze roz�i�uj� OZ, kter� je pro podm�nky smluv na dod�vky stavebn�ch prac� v p��pad� slo�it�j��ch projekt� jednodu�e nedostate�n�. I kdy� maj� na�i dodavatel� k podm�nk�m FIDIC mno�stv� v�hrad, ��ste�n� zp�soben�ch neznalost� jin�ch smluvn�ch podklad� a jin� praxe, ve sv�t� nejsou k dispozici jin� smluvn� podklady, kter� by byly zpracov�ny s takovou d�slednost�, m�rou podrobnosti a prov�z�n�m jednotliv�ch �l�nk� smlouvy.

Vznik podm�nek FIDIC

     Podm�nky FIDIC jsou dnes u��v�ny a roz���eny rovn� jako smluvn� podm�nky ve v�b�rov�ch ��zen�ch Sv�tov� banky a Evropsk� banky v cel�m zn�n� nebo v modifikovan� verzi. Sv�tov� banka pou��v� podm�nky FIDIC pro nab�dkov� ��zen� pro stavebn� pr�ce, kter� jsou ozna�ov�ny jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works). V tomto p��pad� banka rozli�uje stupe� z�vaznosti podklad�, kdy rozli�uje mezi doporu�en�mi podklady (recommended) a dopl�uj�c�mi podklady (optional). Rovn� jsou podm�nky FIDIC pou��van� jako cel� p��lohy smluv na dod�vky stavebn�ch prac�.
     Jak v�bec mohlo doj�t k roz���en� jedn� smluvn� praxe prakticky po cel�m sv�t�, kdy� v ka�d� zemi plat� jin� specifick� podm�nky, z�kony, normy, jazyk atd? D�vodem je p�edev��m jejich flexibilita a univerz�ln� pou�it� prakticky pro v�echny druhy stavebn�ch prac� a technologie, a to nez�visle na rozsahu prac�, zp�sobu dod�vek stavebn�ch prac� (gener�ln� dodavatel, smlouvy na subdod�vky stavebn�ch prac�, ��zen� projekt� formou projektov�ho managementu) a pod�lu m�stn�ch specifik. P�vodn� podm�nky dod�vek FIDIC (F�d�ration Internationale des Ing�nieurs Conseils - Mezin�rodn� federace konzulta�n�ch in�en�r�),kter� m� sekretari�t v Lausanne ve �v�carsku, jsou tak u��v�ny rovn� pro pr�ce mal�ho rozsahu jako i pro velk� investi�n� celky nebo projekty infrastruktury, dopravn� syst�my, cestn� stavitelstv� atd.
     Probl�mem podm�nek FIDIC m��e b�t ji� jejich p�eklad, ofici�ln� verze anglick�ho p�ekladu do �esk�ho jazyka toti� neexistuje, v sou�asnosti je k dispozici krom� z�kladn� anglick� verze arabsk�, francouzsk�, �pan�lsk�, japonsk� a rusk� verze. I kdy� je p�eklad textu pro dodavatele nespornou v�hodou, slovn� spojen� nebo n�kter� technick� term�ny nejsou p�i projedn�v�n� smluv zcela srozumiteln�. Ji� vlastn� d�len� prac� nap�. na elektrick� a strojn� (electrical and mechanical works) neodpov�d� na�� u��van� praxi nejen vlastn�m n�zvem, ale p�edev��m jejich obsahem. Doporu�uje se proto pou��vat verzi v anglick�m jazyce (origin�ln� verzi) a p�eklad pou��vat pouze pro kontrolu smluvn�ho textu. Anglick� pr�vn� ��d a preceden�n� pr�vo, odborn� terminologie a dlouh� a ne v�dy srozumiteln� v�ty rovn� neuleh�� dodavateli pr�ci se smluvn�mi podklady. Pou�it� jin�ho pr�vn�ho ��du je ale prakticky vylou�eno. V�sledky soudn�ch spor�, veden�ch na z�klad� podm�nek FIDIC, nejsou ale zve�ej�ov�ny, proto dodavatel nem��e vyu��t tento zdroj informac� ve sv�j prosp�ch.

Dal�� v�voj podm�nek FIDIC

     Podm�nky FIDIC reaguj� na v�voj v oblasti stavebnictv� a projekt� ve sv�t� vyd�n�m dal��ch verz� podm�nek, kter� p�edstavuje nap�. St��brn� kniha (The Silver Book). Tato zohled�uje podm�nky v�stavby nejen ve ve�ejn�m sektoru pro vl�dn� organizace, ale je rovn� pou�iteln� pro priv�tn� sektor. P�vodn� podm�nky, ozna�ov�ny jako �erven� kniha (The Red Book),vych�zely z podm�nek Britsk�ho svazu in�en�r� (British Institution of Civil Engineers). Pro dod�vky za��zen� velk�ho rozsahu, komplexn� projekty nebo dod�vky investi�n�ch celk� jsou u��v�ny podm�nky �lut� knihy (The Yellow Book) Smluvn� podm�nky pro elektrick� a strojn� pr�ce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi ozna�ov�ny jako podm�nky FIDIC E&M. Vyd�n� t�to verze p�edch�zely podm�nky smluv pro dod�vky na kl�� (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roku 1998 zve�ejn�n� podm�nek Conditions of Contract for Plant and Design-Build. V aktualizovan�ch vyd�n�ch podm�nek FIDIC zohled�uje komise pro p��pravu smluvn�ch podm�nek (FIDIC Drafting Committee) praktick� p�ipom�nky dodavatel� a rovn� v�sledky pr�vn�ch spor�, veden�ch na z�klad� uzav�en�ch smluv. Posledn� zm�ny podm�nek FIDIC byly vyd�ny jako �erven� kniha (The New Red Book) a �lut� kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, p�i�em� byla zavedena i tzv. zkr�cen� verze smlouvy (Short Form of Contract). I kdy� se ve sv�t� ji� v roce 1998 od barevn�ho zna�en� smluvn�ch verz� upustilo, jsou takto nad�le ve stavebn�, resp. hovorov� praxi ozna�ov�ny.

Podm�nky FIDIC v p��pad� projektov�ch prac�

     Specifick� p��pad p�edstavuj� podm�nky dod�vek, kdy dodavatel odpov�d� rovn� za projektov� pr�ce. P�i komplexn�ch dod�vk�ch, rozs�hlej��ch projektech stavebn�ch a technologick�ch ��st� nebo dod�vk�ch investi�n�ch celk� tak dodavatel ve vlastn� re�ii zabezpe�uje rovn� projektov� pr�ce. P�edpokladem pro toto, v na�� praxi neobvykl� smluvn� uspo��d�n�, je ochota investora p�en�st riziko, vypl�vaj�c� z projektov�ch prac� na stranu dodavatele. Obecn� odpov�dnost za projektov� pr�ce, nositelem kter�ch je u n�s projektant, je tak p�enesena na stranu dodavatele stavby. D�vodem pro pou�it� tohoto smluvn�ho uspo��d�n� je na stran� investora snaha o zkr�cen� procesu p��pravy a vlastn� v�stavby tak, �e tyto �innosti prob�haj� prakticky sou�asn�. Nespornou v�hodou uveden�ho zp�sobu dod�vek je �spora �asu na stran� investora, i kdy� na druh� stran� je proces schvalov�n� dokumentace zdlouhav�j�� a m��e tak celkov� term�ny v�stavby prodlou�it. Tato skute�nost je uvedena ji� v podm�nk�ch v�b�rov�ho ��zen�, kde maj� b�t po�adavky na projektov� pr�ce jasn� a jednozna�n� definov�ny a pops�ny s p�im��enou m�rou podrobnost�. P�edev��m tento po�adavek dodavatel� nen� ale �asto spln�n a p�edkl�dan� projektov� dokumentace investora vykazuje zna�n� mno�stv� chyb, nesoulad podklad� a �asto m� minim�ln� vypov�dac� schopnost. Nen� neobvykl� p�edlo�en� dokumentace investorem, kter� nespl�uje ani parametry dokumentace pro stavebn� povolen� a m� prakticky charakter studie. I kdy� je cena dodavatele vy���, ne� sou�et n�klad� na projektov�n� a vlastn� realizaci, proto�e riziko dodavatele, obsa�eno v nab�dkov� cen� je vy���, je tento zp�sob dod�vek, ozna�ov�n v praxi jako D-B (design-build) u��v�n st�le v�ce.
     Riziko chyb, vypl�vaj�c�ch z projektov� dokumentace je sice na stran� dodavatele, ale od investora se vy�aduje pr�b�n� kontrola projektov�ch prac� a odsouhlasen� d�l��ch v�stup� projektov�n�. Projektov� pr�ce si pak dodavatel zabezpe�uje na vlastn� n�klady formou subdod�vky, obvykle na z�klad� smlouvy s projektovou organizac�. Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematick� ru�en� - jeho v��e v p��pad� projektanta, kter� obvykle nepokryje v�echny p��padn� �kody, zp�soben� projektovou �innost�. Pro investora je v tomto p��pad� dod�vek d�le�it�, �e pod�l dodate�n�ch po�adavk� - claim� z d�vod� chyb v projektov� dokumentaci je podstatn� ni���, ne� v p��pad� jin�ch zp�sob� dod�vek, i kdy� na �kor vy��� ceny. V�cen�klady pro investora tak p�edstavuj� pouze p��m� po�adavky investora na zm�ny nebo po�adavky kone�n�ho u�ivatele, p��padn� n�jemc� (v p��pad� komer�n�ch objekt�). Uveden�mu zp�sobu dod�vek odpov�d� nejnov�j�� verze podm�nek FIODIC D-B z roku 1999.

Rozsah a pou�it� V�eobecn�ch a Zvl�tn�ch podm�nek FIDIC

     Kdy� pomineme vlastn� obsah smluvn�ch podm�nek FIDIC, na prvn� pohled p�ekvap� disproporce rozsahu smlouvy a jejich p��loh. Vlastn� smlouva tak p�edstavuje rozsah 2-4 stran textu a na druh� stran� jsou rozs�hl� p��lohy, kter� p�edstavuj� p�edev��m obchodn� a technick� podm�nky smlouvy a technick� specifikace.
Podm�nky smlouvy pro dod�vky stavebn�ch prac� (Conditions for Contracts for Works of Civil Engineering Construction), ozna�ov�ny jako �erven� kniha (The Red Book), jsou nejv�ce u��vanou ��st� podm�nek FIDIC, p�i�em� jsou d�leny na:

  • V�eobecn� dodac� podm�nky (Part I - General Conditions)
  • Zvl�tn� dodac� podm�nky (Part II - Conditions of Particular Applications)

     I kdy� jsou ob� ��sti podm�nek odvol�vkami v textu vz�jemn� prov�z�ny a vych�z� ze stejn�ch princip�, maj� jasn� d�len� a ohrani�enou platnost. V�eobecn� dodac� podm�nky, kter� tvo�� 25 kapitol a 77 �l�nk� (verze do r. 1999), popisuj� pr�va a povinnosti smluvn�ch stran, kter� vych�z� z obvykl�ch stavebn�ch smluv a nejsou v�z�ny na ur�itou zemi. Vnit�n� prov�zanost jednotliv�ch ��st�, stejn� tak jako cel�ch kapitol podm�nek, je samoz�ejmost�. Tuto skute�nost si p�i pr�ci s podm�nkami FIDIC mus� uv�domit ka�d� dodavatel, proto�e ka�d� zm�na n�kter� z ��sti podm�nek tak m� dopad na dal�� podm�nky a smluvn� z�vazky dodavatele. Na druh� stran� maj� zm�ny tzv. zvl�tn�ch podm�nek, kter� jsou specifick� pro ka�d� projekt a smlouvu ,pouze omezen� dopad na v�eobecn� dodac� podm�nky.
     Pokud jsou obsahem prvn� ��sti v�eobecn� podm�nky, ve druh� ��sti (Conditions of Particular Applications) jsou �e�eny specifick� podm�nky a ujedn�n� smluvn�ch stran. Tyto maj� charakter alternativn�ch �e�en�, kter� m��e objednatel pou��t v z�vislosti na m�stn�ch podm�nk�ch, specifik�ch projektu, z�konech, m�stn� m�n�, platb�ch atd. Obsahem zvl�tn�ch podm�nek je pou�it� jazyka smlouvy, norem, bankovn�ch z�ruk, s�dla rozhod��ho soudu atd. P�i vlastn� kontrole smluvn�ch podm�nek dodavatel prov��uje nejprve rozsah Zvl�tn�ch dodac�ch podm�nek, kter� maj� charakter seznamu nebo dopln�n� do V�eobecn�ch podm�nek. Obecn� ale plat�, �e rozsah Zvl�tn�ch dodac�ch podm�nek je krat�� ne� rozsah V�eobecn�ch smluvn�ch podm�nek.

P�edlo�en� nab�dky na z�klad� podm�nek FIDIC

     P�i p�edkl�d�n� nab�dky tak dodavatel lehce rozezn�, kterou ��st V�eobecn�ch podm�nek po�aduje investor zm�nit. V�t�� rozsah Zvl�tn�ch podm�nek by m�l dodavatele ihned upozornit na mo�n� rizika projektu, i kdy� je n�kdy tento rozsah odrazem nejistoty nebo nedostatku zku�enost� autora podm�nek, kter� s podm�nkami nem� dostate�nou praxi a chce se tak ?pojistit?. Pokud V�eobecn� podm�nky p�edstavuj� p�im��enou m�ru rizika, z hlediska ceny tak pro dodavatele p�edstavuje podstatn� vy��� riziko text Zvl�tn�ch podm�nek. V praxi je dost p��pad�, kdy dodavatel nezohledn� po�adavky investora ve form� Zvl�tn�ch dodac�ch podm�nek v nab�dkov� cen�. Obecn� ale plat�, �e rozsah t�chto podm�nek je specifick� a z�vis� od jednotliv�ch p��pad� a neexistuje proto kriterium o jejich ?p�edepsan�m nebo doporu�en�m rozsahu?. Tato skute�nost byla rovn� d�vodem na rozd�len� podm�nek na V�eobecn� a Zvl�tn� ji� p�i jejich tvorb�. Podm�nky FIDIC neuv�d� krom� jin�ho z�sadn� pou�it� norem, kter� si mus� dodavatel samostatn� dojednat s investorem - obvykle je po�adavek na pou�it� p��slu�n�ch norem obsahem Zvl�tn�ch smluvn�ch podm�nek (S.C.C.).
     Neznalost podm�nek FIDIC v praxi vede �asto k tomu, �e dodavatel ve v�b�rov�m ��zen� p�ipom�nkuje V�eobecn� dodac� podm�nky, p��padn� m�n� a dopl�uje jejich text. Rovn� v p��pad� tzv. vyjedn�vac�ch smluv (negotiated contracts) p�ipou�t� investor diskusi pouze v rozsahu Zvl�tn�ch dodac�ch podm�nek, a to pouze v omezen�m rozsahu. St�le v�ce jsou ale vypisov�na v�b�rov� ��zen�, kdy jsou dodavatelem p�edkl�d�ny jin� typy smluv, v p��pad� kter�ch jsou jak�koliv p�ipom�nky dodavatele vylou�eny. Tyto jsou ozna�ov�ny v praxi jako tzv. tendrovac� smlouvy (tendered contract), kdy pro v�b�rov� ��zen� plat� z�sada ?take it or leave it? (vezmi to nebo to nech le�et). I kdy� je v�t�ina investor� p�esv�d�ena, �e se jedn� o nejlep�� zp�sob v�b�rov�ch ��zen� a �e uveden�m zp�sobem v�b�rov�ho ��zen� jsou v�echny probl�my investora vy�e�eny a cena d�la nebude nav��ena, v praxi je v tomto p��pad� pod�v�no nejv�ce claim� dodavatel�. Tento stav je d�sledkem skute�nosti, �e rozsah podklad� ve v�b�rov�m ��zen� nen� v�dy jasn�, jednozna�n� ,pro dodavatele srozumiteln� a minim�ln� zvl�tn� dodac� podm�nky nejsou s dodavatelem projedn�ny. V�znam uzav�en� smlouvy a jej� projedn�n� je na stran� investora podce�ov�no a i kdy� vl�dne dikt�t z�kazn�ka, v praxi tak roste rozsah dodate�n�ch po�adavk� dodavatele, podan�ch po uzav�en� smlouvy. Pokud je tak dodavatel nucen zahrnout v�echny nejasnosti a rizika do smlouvy s investorem, jeho cena se tak zvy�uje nad �nosnou m�ru.

Kontrola p�edlo�en� smlouvy na z�klad� podm�nek FIDIC

     S ohledem na rozsah zna�n� rozd�ln�ch smluvn�ch z�vazk� dodavatele v porovn�n� s na�� obchodn� a stavebn� prac� se doporu�uje kontrola p�edlo�en�ch podm�nek FIDIC v n��e uveden�m rozsahu. Vypracov�n� rozboru investorem p�edlo�en�ch podm�nek, jejich v�klad a stanoven� rizik projektu je tak prakticky nutnost� a v�razn� sni�uje riziko dodavatele z d�vodu neznalosti t�chto podm�nek.

Kontrolu p�edlo�en�ch podm�nek FIDIC se doporu�uje prov�st minim�ln� v tomto rozsahu:

  • kter� verze podm�nek FIDIC byla investorem p�edlo�ena?
  • je definov�n rozsah Zvl�tn�ch smluvn�ch podm�nek?
  • je definov�na nad�azenost podklad� a dokumentace?
  • jsou p�ipom�nky dodavatele zohledn�ny ve schvalovac�m dopise investora (Letter of Acceptance)?
  • jak� z�ruky po�aduje investor?
  • jak� jsou rozhoduj�c� pravomoci in�en�ra na z�klad� p�edlo�en� smlouvy?
  • jsou definov�na rizika na stran� investora, v�etn� p�soben� vy��� moci?
  • je nutn� p�ipoji�t�n� dodavatele?

     P�edpokladem pro �sp�nou realizaci projektu na z�klad� podm�nek FIDIC je tak nejen ��ast na semin��i o problematice FIDIC nebo p�eklad textu smluvn�ch podm�nek, ale p�edev��m znalost podm�nek FIDIC v praxi a jejich podrobn� rozbor.

HOME    POU�IT� PODM�NEK FIDIC    SLU�BY    REFEREN�N� AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]