Publikace na trhu o podmínkách FIDIC

Claim manažment v stavebnej praxi

Kniha jako první publikace na trhu podává komplexní a podrobný výklad problematiky nároků a dodatků a rovněž metodiky požadavků, předkládaných oběma smluvními stranami. Cílem publikace je poskytnout čtenáři přesný návod, jak postupovat v případě předkládání dodatečných požadavků během výstavby od jejich zjištění přes ocenění, oznámení nároku investorovi, vyčíslení časového a finančního dosahu, jednání s investorem až po úhradu těchto položek investorem.

Kniha nepodává pouze rozbor podmínek FIDIC v souvislosti s nároky a případně praxí Veřejných zakázek u nás, ale v podstatně širším záběru se věnuje problematice nároků i v německé praxi podmínek VOB, podmínek projektových prací HOAI a v širším měřítku mezinárodní stavební praxi. Komplexní poznatky o režimu nároků obou stran jsou tak aplikovatelné i v praxi Obchodního zákoníku pro smlouvy o dílo nebo smlouvy na poskytovaní služeb i v našem prostředí.

Součástí knihy jsou vzorové dopisy v originálu a ve slovenském překladu z praxe podmínek FIDIC a VOB, jenž je možné využít při korespondenci se zahraničním investorem, jako i množství příkladů ze zahraniční praxe. Mnohé organigramy, přílohy a kontrolní listy mohou posloužit privátním investorům a rovněž zhotovitelům, protože mají širší platnost, než jenom v podmínkách těchto smluv.

Kniha je určena stavebním dodavatelům, jež realizují práce a dodávky na základě podmínek FIDIC ve všech verzích, podmínek VOB nebo jiné aplikované zahraniční praxe, pro veřejný sektor, zahraničního investora u nás nebo v zahraničí a rovněž pro zhotovitele, jež realizují zakázky v souladu s naší stavební a obchodní praxí. Poslouží rovněž projektantům a konzultantským společnostem, pracujícím na projektech pro zahraničního investora a zadavatelům těchto zakázek při přípravě smluv a smluvních podmínek a jako pomůcka na eliminaci rizik projektu.

Kniha je první publikací na trhu, jež se podrobně věnuje rozboru nároků (vícepráce, claimy) pro dodávky stavebních prací a poskytování služeb nejen v režimu Zákona o veřejných zakázkách ve spojení s podmínkami FIDIC, ale aj v záběru německé a mezinárodní praxe investiční výstavby.

Další informace, ukázku a obsah naleznete na stránkách MP Consulting

Podmínky FIDIC a výběrová řízení

     Problematice smluv na základě podmínek FIDIC a jejich aplikaci ve stavební praxi u nás se věnuje publikace Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, která vyšla v roce 2000 v nakladatelství BertelsmannSpringer v Praze. Kniha podává nejen výklad základních podmínek FIDIC a jejich porovnání s naší praxí, ale rovněž podrobně popisuje výběrová řízení na základě zahraniční stavební praxe. Kniha obsahuje množství příkladů ze zahraniční stavební praxe podmínek VOB (praxe německých investorů).
     Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

Podmínky FIDIC, výklad smluv a cenotvorba v podmínkách FIDIC

     Problematice smluv na základě podmínek FIDIC se podrobněji věnuje kniha Řízení stavebních projektů - Ceny a smlouvy v zahraniční praxi, která vyšla v roce 2002 v nakladatelství C.H.Beck. Kromě rozboru smluvních podmínek FIDIC ve verzi 1987, 1999 a FIDIC P&DB se kniha podrobně věnuje problematice cenotvorby v případě těchto podmínek a předkládání víceprací dodavatele. Rozbor jednotlivých kapitol je proveden vždy porovnáním s naší stavební praxí a smlouvami uzavíranými na základě Obchodního zákoníku. Kniha je doplněna množstvím tabulek, grafů a příkladů z praxe podmínek FIDIC, které jsou uvedeny v anglickém jazyce a českém překladu, včetně seznamu použitých zkratek.
     Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

Podmínky FIDIC D-B, smlouvy na projektové práce

     Součástí dodávek stavebních prací jsou v případě podmínek FIDIC D-B rovněž projektové práce, za které odpovídá na rozdíl od naší obchodní a stavební praxe dodavatel stavby. Generální dodavatel uzavírá smlouvu na subdodávku zabezpečení těchto prací s projektantem. I když tento způsob dodávek staveb přináší straně investora zejména časové úspory, pro dodavatele představuje neobtížnější variantu dodávek stavebních prací. Množství claimů tak v praxi připadá na nejasnosti z důvodu rozsahu projektových prací a jednoznačnosti projektových podkladů. V uvedeném případě tak současně probíhají projektové práce, odsouhlasovaní dokumentace, alternativních řešení a postupů s investorem a rovněž vlastní výstavba dodavatele.
     Problematice smluv na projektové práce v podmínkách FIDIC se věnuje kapitola 10 publikace Stavební, autorský a technický dozor investora, která vyšla v roce 2003 v nakladatelství Verlag Dashöfer.

Podmínky FIDIC a claimový management

     Po uzavření smlouvy na základě podmínek FIDIC je důležitou, ze strany dodavatelů ale stále podceňovanou činností, vedení claimové agendy celého projektu. Cílem agendy je zdokumentovat zavinění druhé smluvní strany, resp. dalších účastníků výstavby a předložit další nároky dodavatele formou víceprací nebo požadavků na prodloužení doby výstavby. Agenda může být vedena rovněž investorem, kdy je její cílem zdokumentování všech zavinění dodavatele v průběhu výstavby. Požadavky mohou vyplynout ze smluvních ujednání s investorem - z již uzavřené smlouvy - nebo mohou být předkládány formou požadavků investora na provádění prací, koordinace prací na stavbě, případně vyplývají ze změn projektové dokumentace.
     V nakladatelství C.H.Beck vyšla v r. 2004 publikace pod názvem Claimový management. Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

     Kniha podrobně popisuje metodiku vedení claimové agendy dodavatele vůči smluvním podkladům, projektové dokumentaci, podmínkám provádění prací, podmínkám prací na staveništi, subdodavatelům a nárokům dodavatele z důvodu chybějících nebo nedostatečných informací. V knize plné tabulek a vzorových dopisů jsou formou porovnání zahraniční a naší stavební praxe popsány podrobně postupy pro vyčíslení nákladů dodavatele formou víceprací, včetně jeho režijních nákladů a projednání víceprací s investorem. Navrženo a vysvětleno je rovněž optimální organizační uspořádání dodavatele a role konzultantských a právních kanceláří v tomto složitém procesu. Součástí metodiky je vyčíslení časových dopadů zaviněných druhou smluvní stranou v souvislosti s výstavbou. Předpokladem pro úhradu vícenákladů dodavatele, nezávisle na specifikách projektu je v každém případě přesné dodržení metodiky pro jejich předkládání, požadované smlouvou s investorem a jeho zavedenou praxí. Claimová agenda má nezastupitelnou funkci zejména v případě více dodavatelů stavby, v návaznosti stavebních a technologických pracích nebo předpokládaných sporech s investorem.

Výběrová řízení na základě podmínek FIDIC ve světě

     Znalost problematiky výběrových řízení v zahraničí je základním předpokladem každého uchazeče, jenž má zájem získat zakázku v zahraničí. Znalost této problematiky představuje nejen požadavky na znalost zásadně jiných smluv, ale rovněž procedur výběrových řízení.
     V zahraniční praxi nejde jen o formální stránku přípravy výběrového řízení, ale rovněž o rozsah a charakter rozdílných dodávek, technických specifikací a především předkládaných typů smluv. Předkládané podklady se zásadně liší od naší obchodní a stavební praxe a po získání zakázek jsou tak dodavatelé nuceni přistoupit na zcela jiné podmínky, se kterými nemají dostatek zkušeností. Úspěch dodavatele, který pracuje pro zahraničního investora, začíná schopností získat a později realizovat zakázku v podmínkách a v souladu s mezinárodní praxí, která se zásadně odlišuje od naší.

     I když jsou podklady zahraničních investorů pro výběrová řízení v mnoha částech podobné podmínkám veřejných zakázek, představují pro naše dodavatele zásadně jinou praxi. Podrobný rozbor těchto podmínek, které představují především podklady německé obchodní praxe (smluvní podmínky VOB a BGB), stejně jako smluvní a dodací podmínky britské a mezinárodní praxe (podmínky FIDIC) je součástí jednotlivých kapitol knihy.

     V knize je tak uveden nejen podrobný popis výběrových řízení zahraničních investorů, ale stejně i jejich jednotlivé specifika od získání podkladů výběrového řízení, přes jejich vyplnění, kontroly, předání a projednání se zadavatelem. Kniha obsahuje stejně mnoho příkladů z praxe výběrových řízení zahraničních investorů, které jsou uvedeny v originále se slovenským překladem. Obsahem knihy je stejně úvod do rizikového managementu (risk control) v souvislosti s výběrovými řízeními, jakož i popis postupů pro kontrolu předkládané nabídky, požadavky na bankovní záruky, jakož i formální stránky a zákonitosti výběrového řízení zahraniční praxe.
     V nakladatelství C.H.Beck vyšla v r. 2010 publikace pod názvem Výberové konania v stavebnej praxi. Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

Smlouvy v zahraniční stavební praxi

Podrobně se problematice smluv v zahraniční stavební praxi, zejména smlouvám na základě podmínek FIDIC a FIDIC P&DB, věnuje nejnovější kniha s názvem Zmluvy v stavebnej praxi, jež vyšla v nakladatelství C.H.Beck v roce 2013.
     Součástí výběrových řízení kofinancovaných z prostředků EU jsou smlouvy podmínek FIDIC v základní nebo aplikované verzi, která mohou mít podobu Všeobecných dodacích podmínek, Obchodních podmínek atd. a užívané jsou především na projektech infrastruktury.
     Z pohledu zahraničních trhů a aplikace poznatků je snad nejširší prostor a dostatečná zkušenost, srovnatelná se zahraničím, v oblasti vývozu projektových prací a poskytování konzultantských a expertních služeb. Kniha proto podrobně popisuje smlouvy zahraniční praxe pro projektové a poradenské služby tak, jak jsou v zahraničí užívány, včetně posouzení jejich rizik pro jednotlivé typy smluv s dělením na anglicky a německy hovořící praxi. Kapitola o smlouvách na projektové práce a poskytování služeb je proto záměrně zařazena do knihy jako první a je její věnován dostatek prostoru. Jako první dokument na našem trhu tak poskytuje ucelený přehled o zahraniční projektové a dozorčí praxi.
     Kniha podává rozbor podmínek FIDIC, které se používají v britské a mezinárodní praxi a zásadně se liší od podmínek u nás užívaného Obchodního zákoníku a smluv o dílo. Přestože se stále zvyšuje podíl projektů zadávaných na základě těchto podmínek, úplný rozbor těchto podmínek u nás ještě neexistuje.
     Zásadně jiný charakter mají podmínky pro dodávky VOB nebo BGB, které jsou užívány v německy mluvících zemích a jsou naší obchodní praxi blíže. V souvislosti s otevřením trhu v Německu a v Rakousku je proto část knihy, která se věnuje problematice smluv na základě podmínek VOB a BGB a stejně subdodavatelsky smlouvám zase aktuální. Protože je tento od května 2011 otevřen i našim dodavatelům a poskytovatelům služeb, je tento typ smluv stejně aktuální i pro naše firmy, mimo jiné i proto, že překlad těchto dokumentů do slovenského jazyka není k dispozici.
     Separátní kapitola je věnována smlouvám pro velkých zadavatelů ve světě, kterými jsou OSN a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, pro které autor knihy rovněž poskytuje služby.

     Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

HOME    POUŽITÍ PODMÍNEK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÍ AKCE    PUBLIKACE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]