CLAIM MANAŽEMENT

Po uzavretí zmluvy na základe podmienok FIDIC je dôležitou, zo strany dodávateľov ale stále podceňovanou činnosťou, vedenie claimovej agendy celého projektu. Cieľom agendy je zdokumentovať zavinenie druhej zmluvnej strany, resp. ďalších účastníkov výstavby a predložiť ďalšie nároky dodávateľa formou viacprác alebo požiadaviek na predĺženie doby výstavby. Agenda môže byť vedená rovnako investorom, keď je jej cieľom zdokumentovanie všetkých zavinení dodávateľa v priebehu výstavby. Požiadavky môžu vyplynúť zo zmluvných ustanovení s investorom - z už uzavretej zmluvy - alebo môžu byť predkladané formou požiadaviek investora na vykonanie prác, koordináciu prác na stavbe, prípadne vyplývajú zo zmien projektovej dokumentácie.

Nároky môžu byť uplatňované obidvoma stranami nielen na základe zmluvných podmienok FIDIC, ale rovnako aj na základe iných typov zmlúv (OZ u nás, VOB v Nemecku atď.)

Vedenie agendy MP Consulting pre objednávateľa alebo zhotoviteľa

Profesionálne vedenie claimovej agendy v našich podmienkach je skôr výnimkou a v mnohých prípadoch je na obidvoch stranách realizované skôr "dopisovanie" namiesto skutočne odborného uplatnenia nárokov strán v súladu s uzavretou zmluvou. Zavedenie systému do vedenia agendy je preto prvým krokom pre úspešné predkladanie nárokov.

V prípade zložitejších alebo dlhšie trvajúcich projektov, prípadne projektov v zahraničí, je vhodným riešením vypracovanie Manuálu claimovej agendy s popisom činností a podrobnou metodikou pre postupy pri zohľadnení špecifík zmluvy, projektu a podmienok výstavby.

Publikácia o Claimom managemente

V nakladateľstve C.H.Beck v Prahe vyšla v r. 2004 publikácia pod názvom Claimový management. Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

Kniha podrobne popisuje metodiku vedenia claimovej agendy dodávateľa voči zmluvným podmienkam, projektovej dokumentácii, podmienkam realizácie prác, podmienkam prác na stavenisku, poddodávateľom a nárokom dodávateľa z dôvodov chýbajúcich nebo nedostatočných informácií. V knihe plnej tabuliek a vzorových listov sú formou porovnaní zahraničnej a našej stavebnej praxe popísané podrobne postupy pre vyčíslenie nákladov dodávateľa formou viacprác, vrátane jeho režijných nákladov a prerokovania viacprác s investorem.

Navrhnuté a vysvetlené je rovnako optimálne organizačné usporiadania dodávateľa a úloha konzultantských a právnych kancelárií v tomto zložitom procese. Súčasťou metodiky je vyčíslenie časových dopadov zavinených druhou zmluvnou stranou v súvislosti s výstavbou. Predpokladom pre úhradu viacnákladov dodávateľa, nezávisle na špecifikách projektu, je v každom prípade presné dodržania metodiky pre ich predkladanie, požadované zmluvou s investorom a jeho zavedenou praxou.

Claimová agenda má nezastupiteľnú funkciu predovšetkým v prípade viac dodávateľov stavby, v nadväznosti stavebných a technologických prácach alebo predpokladaných sporoch s investorom.

Nové vydanie knihy pod názvom Claim manažment v stavebnej praxi (nakladateľ: Wolters Kluwer) bolo aktualizované a vydané v r. 2020, doplnené a podstatne rozšírené o ďalšie príklady z praxe. Súčasťou knihy je rovnako výpočet úplných nákladov claimu na príklade z praxe, vr. výpočtu nákladov za stratu obchodných príležitostí (metodika Hudson).

HOME    POUŽITIE PODMIENOK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÉ AKCIE    PUBLIKÁCIE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]