Publikácie na trhu o podmienkach FIDIC

     V prípade vykonávania prác na základe podmienok FIDIC má dodávateľ stavby v našich podmienkach neľahkú úlohu, pretože okrem neoficiálneho prekladu podmienok FIDIC nie sú na našom trhu k dispozícii iné publikácie, než nižšie uvedené, ktoré sa problematike FIDIC venujú. Tu nájdete prehľad publikácií na našom trhu s problematikou FIDIC, vydaných v českom a slovenskom jazyku.

Claim manažment v stavebnej praxi

Kniha ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov a rovnako metodiky požiadaviek, predkladaných obidvoma zmluvnými stranami. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi presný návod, ako postupovať v prípade predkladania dodatočných požiadaviek počas výstavby od ich zistenia cez ocenenie, oznámenie nároku investorovi, vyčíslenie časového a finančného dosahu, rokovanie s investorom až po úhradu týchto položiek investorom.

Kniha nepodáva iba rozbor podmienok FIDIC v súvislosti s nárokmi a prípadne praxou Verejného obstarávania u nás, ale v podstatne širšom zábere sa venuje problematike nárokov aj v nemeckej praxi podmienok VOB, podmienok projektových prác HOAI a v širšom meradle medzinárodnej stavebnej praxi. Komplexné poznatky o režime nárokov oboch strán sú tak aplikovateľné aj v praxi Obchodného zákonníka pre zmluvy o dielo alebo zmluvy na poskytovanie služieb aj v našom prostredí.

Súčasťou knihy sú vzorové listy v origináli a slovenskom preklade z praxe podmienok FIDIC a VOB, ktoré je možné využiť pri korešpondencii so zahraničným investorom, ako aj množstvo príkladov zo zahraničnej praxe. Mnohé organigramy, prílohy a kontrolné listy môžu poslúžiť privátnym investorom a rovnako zhotoviteľom, keďže majú širšiu platnosť, než len v podmienkach týchto zmlúv.

Kniha je určená stavebným dodávateľom, ktorí realizujú práce a dodávky na základe podmienok FIDIC vo všetkých verziách, podmienok VOB alebo inej aplikovanej zahraničnej praxe, pre verejný sektor, zahraničného investora u nás alebo v zahraničí a tiež pre zhotoviteľov, ktorí realizujú zákazky v súlade s našou stavebnou a obchodnou praxou. Poslúži rovnako projektantom a konzultantským spoločnostiam, pracujúcim na projektoch pre zahraničného investora a zadávateľom týchto zákaziek pri príprave zmlúv a zmluvných podmienok a ako pomôcka na elimináciu rizík projektu.

Kniha je prvou publikáciou na trhu, ktorá sa podrobne venuje rozboru nárokov (naviacpráce, claimy) pre dodávky stavebných prác a poskytovanie služieb nielen v režime Zákona o verejnom obstarávaní v spojení s podmienkami FIDIC, ale aj v zábere nemeckej a medzinárodnej praxe investičnej výstavby.

Ďalšie informácie, ukážku a obsah nájdete na stránkach MP Consulting

Podmienky FIDIC a výberové konania

     Problematike zmlúv na základe podmienok FIDIC a jej aplikácii v stavebnej praxi u nás sa venuje publikácia Vývoz stavebných prác a tendrová řízení, ktorá vyšla v roku 2000 v nakladateľstve BertelsmannSpringer v Prahe. Kniha podáva nielen výklad základných podmienok FIDIC a ich porovnanie s našou praxou, ale rovnako podrobne popisuje výberové konania na základe zahraničnej stavebnej praxe. Kniha obsahuje rovnako množstvo príkladov zo zahraničnej stavebnej praxe podmienok VOB (prax nemeckých investorov).
     Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

Podmienky FIDIC, výklad zmlúv a cenotvorba v podmienkach FIDIC

     Problematike zmlúv na základe podmienok FIDIC sa podrobnejšie venuje kniha Řízení stavebních projektů - Ceny a smlouvy v zahraniční praxi, ktorá vyšla v roku 2002 v nakladateľstve C.H.Beck v Prahe. Okrem rozboru zmluvných podmienok FIDIC vo verzii 1987, 1999 a FIDIC D-B sa kniha podrobne venuje problematike cenotvorby v prípade týchto podmienok a predkladaniu viacprác dodávateľa. Rozbor jednotlivých kapitol je vytvorený vždy porovnaním s našou stavebnou praxou a zmluvami uzatváranými na základe Obchodného zákonníku. Kniha je doplnená množstvom tabuliek, grafov a príkladov z praxe podmienok FIDIC, ktoré sú uvedené v anglickom jazyku a českom preklade, vrátane zoznamu použitých skratiek.
     Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

Podmienky FIDIC D-B, zmluvy na projektové práce

      Súčasťou dodávok stavebných prác sú v prípade podmienok FIDIC D-B rovnako projektové práce, za ktoré zodpovedá na rozdiel od našej obchodnej a stavebnej praxe dodávateľ stavby. Generálny dodávateľ uzatvára zmluvu na subdodávku zabezpečenia týchto prác s projektantom. Aj keď tento spôsob dodávok stavieb prináša strane investora predovšetkým časové úspory, pre dodávateľa predstavuje najobtiažnejší variant dodávok stavebných prác. Množstvo claimov tak v praxi pripadá na nejasnosti z dôvodu rozsahu projektových prác a jednoznačnosti projektových podkladov. V uvedenom prípade tak súčasne prebiehajú projektové práce, odsúhlasovanie dokumentácie, alternatívnych riešení a postupov s investorom a rovnako vlastná výstavba dodávateľa.
     Problematike zmlúv na projektové práce v podmienkach FIDIC sa venuje kapitola 10 publikácie Stavební, autorský a technický dozor investora, ktorá vyšla v roku 2003 v nakladateľstve Verlag Dashöfer v Prahe.

Podmienky FIDIC a claimový management

     Po uzavretí zmluvy na základe podmienok FIDIC je dôležitou, zo strany dodávateľov ale stále podceňovanou činnosťou, vedenie claimovej agendy celého projektu. Cieľom agendy je zdokumentovať zavinenie druhej zmluvnej strany, resp. ďalších účastníkov výstavby a predložiť ďalšie nároky dodávateľa formou viacprác alebo požiadaviek na predĺženie doby výstavby. Agenda môže byť vedená rovnako investorom, kedy je jej cieľom zdokumentovanie všetkých zavinení dodávateľa v priebehu výstavby. Požiadavky môžu vyplynúť zo zmluvných ustanovení s investorom - z už uzavretej zmluvy - alebo môžu byť predkladané formou požiadaviek investora na vykonanie prác, koordináciu prác na stavbe, prípadne vyplývajú zo zmien projektovej dokumentácie.
     V nakladateľstve C.H.Beck v Prahe vyšla v r. 2004 publikácia pod názvom Claimový management. Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

     V slovenskom jazyku vyšla v roku 2010 v nakladateľstve C.H.Beck kniha s názvom Výberové konania v stavebnej praxi, ktorá sa ako jediná publikácia na českom a slovenskom trhu podrobne venuje problematike výberových konaní v oblasti stavebníctva. Kniha uvádza špecifiká výberových konaní praxe FIDIC, DBIA, EPC, JCT, VOB a iných tak, ako sú zadania predkladané na základe tejto praxe.

Výberové konania v stavebnej praxi

     Kniha podrobne popisuje metodiku vedenia claimovej agendy dodávateľa voči zmluvným podkladom, projektovej dokumentácii, podmienkam vykonávania prác, podmienkam prác na stavenisku, subdodávateľom a nárokom dodávateľa z dôvodu chýbajúcich alebo nedostatočných informácií. V knihe plnej tabuliek a vzorových listov sú formou porovnania zahraničnej a našej stavebnej praxe popísané podrobne postupy pre vyčíslenie nákladov dodávateľa formou viacprác, vrátane jeho režijných nákladov a prerokovaní viacprác s investorom. Navrhnuté a vysvetlené je rovnako optimálne organizačné usporiadanie dodávateľa a role konzultantských a právnych kancelárií v tomto zložitom procese. Súčasťou metodiky je vyčíslenie časových dopadov zavinených druhou zmluvnou stranou v súvislosti s výstavbou. Predpokladom pre úhradu viacnákladov dodávateľa, nezávisle na špecifikách projektu je v každom prípade presné dodržanie metodiky pre ich predkladanie, požadované zmluvou s investorom a jeho zavedenou praxou. Claimová agenda má nezastupiteľnú funkciu predovšetkým v prípade viacerých dodávateľov stavby, v nadväznosti stavebných a technologických prác alebo predpokladaných alebo už vedených sporov s investorom.

     Kniha nepopisuje prax Verejného obstarávania, ale prax privátnych zadávateľov u nás a v zahraničí. Na druhej strane prax VO obsahuje v prípade projektov kofinancovaných z prostriedkov EU Všeobecné dodacie alebo Obchodné podmienky, ktoré vychádzajú z podmienok FIDIC a sú tak hlavnou prílohou zmlúv.

     Rovnako je kniha vhodná pre zadávateľov výberových konaní, technikov, pracovníkov prípravy dodávateľov a developerské spoločnosti, ktoré zadávajú služby a stavebné práce na základe iných podmienok, než Obchodného zákonníku. Tento je totiž bez ďalších podstatných doplnení, obchodných a dodacích podmienok, technických špecifikácií a príloh pre investičné projekty jednoducho nedostatočný.

     Pre investorov tak publikácia predstavuje cennú pomôcku pre prípravu zadaní výberových konaní, predovšetkým s ohľadom na jej komplexnosť. Pre dodávateľov stavebných prác a poskytovateľov služieb uvádza množstvo tabuliek a pomôcok, vrátane listov a zadaní v origináli a slovenskom preklade, spolu s ich výkladom.      Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

     Autorom všetkých vyššie uvedených publikácií a spoluautorom knihy Stavebný, autorský a technický dozor a Kalkulace cen stavebních prací a materiálů je ing. Milan Oleríny. Bližšie informácie o autorovi nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

Výberové konania na základe podmienok FIDIC vo svete

     Znalosť problematiky výberových konaní v zahraničí je základným predpokladom každého uchádzača, ktorý má záujem získať zákazku v zahraničí. Znalosť tejto problematiky predstavuje nielen požiadavky na znalosť zásadne iných zmlúv, ale rovnako procedúr výberových konaní.

     V zahraničnej praxi nejde iba o formálnu stránku prípravy výberového konania, ale rovnako aj o rozsah a charakter rozdielnych dodávok, technických špecifikácií a predovšetkým predkladaných typov zmlúv. Predkladané podklady sa zásadne líšia od našej obchodnej a stavebnej praxe a pre získanie zákaziek sú tak dodávatelia nútení pristúpiť na úplne iné podmienky, s ktorými nemajú dostatok skúseností Úspech dodávateľa, ktorý pracuje pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou praxou, ktorá sa zásadne odlišuje od našej.

     Aj keď sú podklady zahraničných investorov pre výberové konania v mnohých častiach podobné podmienkam verejného obstarávania, predstavujú pre našich dodávateľom zásadne inú prax. Podrobný rozbor týchto podmienok, ktoré predstavujú predovšetkým podklady nemeckej obchodnej praxe (zmluvné podmienky VOB a BGB), rovnako ako aj zmluvné a dodacie podmienky britskej a medzinárodnej praxe (podmienky FIDIC) je súčasťou jednotlivých kapitol knihy.

     V knihe je tak uvedený nielen podrobný popis výberových konaní zahraničných investorov, ale rovnako aj ich jednotlivé špecifiká od získania podkladov výberového konania, cez ich vyplnenie, kontrolu, odovzdanie a prerokovanie so zadávateľom. Kniha obsahuje rovnako veľa príkladov z praxe výberových konaní zahraničných investorov, ktoré sú uvedené v origináli so slovenským prekladom. Obsahom knihy je rovnako úvod do rizikového managementu (risk control) v súvislosti s výberovými konaniami, ako aj popis postupov pre kontrolu predkladanej ponuky, požiadavky na bankové zábezpeky, ako aj formálne stránky a zákonitosti výberového konania zahraničnej praxe.

     V nakladateľstve C.H.Beck vyšla v r. 2010 kniha pod názvom Výberové konania v stavebnej praxi. Bližšie informácie o knihe nájdete na stránkach www.mpconsulting.cz

Zmluvy v zahraničnej stavebnej praxi

     Podrobne sa problematike zmlúv v zahraničnej stavebnej praxi, predovšetkým zmluvám na základe podmienok FIDIC a FIDIC P&DB, venuje najnovšia kniha s názvom Zmluvy v stavebnej praxi, ktorá vyšla v nakladateľstve C.H.Beck v roku 2013.

     Súčasťou výberových konaní kofinancovaných z prostriedkov EU sú zmluvy podmienok FIDIC v základnej alebo aplikovanej verzii, ktoré môžu mať podobu Všeobecných dodacích podmienok, Obchodných podmienok atď. a sú užívané predovšetkým na projektoch infraštruktúry.

     Z pohľadu zahraničných trhov a aplikácie poznatkov je azda najširší priestor a dostatočná skúsenosť, porovnateľná so zahraničím, v oblasti vývozu projektových prác a poskytovania konzultantských a expertných služieb. Kniha preto podrobne popisuje zmluvy zahraničnej praxe pre projektové a poradenské služby tak, ako sú v zahraničí užívané, vrátane posúdenia ich rizík pre jednotlivé typy zmlúv s delením na anglicky a nemecky hovoriacu prax. Kapitola o zmluvách na projektové práce a poskytovaní služieb je preto zámerne zaradená do knihy ako prvá a je jej venovaný dostatok priestoru. Ako prvý dokument na našom trhu tak poskytuje ucelený prehľad o zahraničnej projektovej a dozornej praxi.

     Kniha podáva rozbor podmienok FIDIC, ktoré sa používajú v britskej a medzinárodnej praxi a zásadne sa odlišujú od podmienok u nás užívaného Obchodného zákonníku a zmlúv o dielo. Hoci sa stále zvyšuje podiel projektov, zadávaných a základe týchto podmienok, úplný rozbor týchto podmienok u nás ešte neexistuje.

     Zásadne iný charakter majú podmienky pre dodávky VOB alebo BgB, ktoré sú užívané v nemecky hovoriacich krajinách a sú našej obchodnej praxi bližšie. V súvislosti s otvorením trhu v Nemecku a v Rakúsku je preto časť knihy, ktorá sa venuje problematike zmlúv na základe podmienok VOB a BGB a rovnako subdodávateľským zmluvám zase aktuálna. Pretože je tento od mája 2011 otvorený aj našim dodávateľom a poskytovateľom služieb, je tento typ zmlúv rovnako aktuálny aj pre naše firmy, okrem iného aj preto, že preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka nie je k dispozícii.

     Separátna kapitola je venovaná zmluvám pre veľkých verejných obstarávateľov vo svete, ktorými sú OSN a Európska banka pre obnovu a rozvoj, pre ktorých autor knihy rovnako poskytuje služby.

     Bližší informace o knize naleznete na stránkách www.mpconsulting.cz

HOME    POUŽITIE PODMIENOK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÉ AKCIE    PUBLIKÁCIE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]