F.A.Q.

1. Rozsah Osobitných zmluvných podmienok, predložených investorom, má 20 stránok. Aký je obvyklý rozsah S.C.C. podmienok v praxi?
     Nie je obecný návod alebo odporúčanie pre rozsah Osobitných zmluvných podmienok - S.C.C.. Rozsah je špecifický pre každý jednotlivý stavebný projekt, v niektorých prípadoch je ale väčší rozsah podmienok odrazom miery neistoty alebo chýbajúcich skúseností zadávateľa výberového konania. Pre dodávateľa stavby je dôležité predovšetkým zohľadnenie týchto podmienok pri predkladaní ponuky a tvorbe cien vo vlastnom výberovom konaní. Rozsah Osobitných podmienok cca 10-20 stránok zodpovedá obvyklej praxi.

2. Zmluva na základe podmienok FIDIC, verzia 1999, obsahuje značné množstvo príloh. Aká je ich platnosť, záväznosť a nadradenosť z hľadiska zmluvy?
     V praxi podmienok FIDIC je zmluva podstatne kratšia a má obvykle rozsah 2-4 stránok textu, čím sa minimálne rozsahom zásadne líši od našej praxe zmlúv o dielo uzatváraných v súlade s Obchodným zákonníkom. Vzťah a nadradenosť vlastnej zmluvy a jej príloh je určená čl. 1.5. podmienok FIDIC (priority of documents) a nie našou praxou a odporučením právnika. Častá požiadavka dodávateľa, prípadne právnej kancelárie na prepracovanie zmluvy a zahrnutie textu príloh do vlastného textu krátkej zmluvy je nezmyselná a zásadne odporuje tejto praxi. Dodávateľ tak iba potvrdí, že s praxou podmienok FIDIC nemá žiadne skúsenosti. Uvedené platí pre všetky verzie podmienok FIDIC a rovnako pre ich staršie vydania.

3. Investor používa staršie zmluvné podmienky, verzia 1987. Prečo nie sú užívané najnovšie zmluvné podmienky z roku 1999? Sú rovnako staršie verzie podmienok FIDIC naďalej platné?
     Voľba zmluvných podmienok na dodávku prác je vecou zadávateľa. Novšie podmienky, predovšetkým verzia 1999 tzv. Novej žltej knihy a Novej červenej knihy zodpovedajú viac poslednému vývoju v oblasti stavebníctva vo svete. Z uvedeného dôvodu je použitie starších verzií podmienok krokom späť. Dôvodom pre toto rozhodnutie na strane investora je okrem iného nedostatok praktických skúseností s novšou verziou podmienok. Staršie verzie podmienok sú ale stále platné a vydaním novších nie je ich platnosť prekonaná. V prípade použitia starších verzií (vydanie 1987) ale obvykle narastá rozsah Osobitných zmluvných podmienok.

4. Právna kancelária ponúka, že prerokuje predloženú zmluvu FIDIC s investorom. Zodpovedá táto ponuka obvyklej zahraničnej praxi?
     Možnosť prerokovania predloženej zmluvy súvisí s typom výberového konania a investorom použitou zmluvou. Pokiaľ zadávateľ použije typ zmluvy tzv. negotiated contact (rokovací typ zmluvy), je jej prorokovanie s investorom zásadne možné, aj keď rozsah pripomienok dodávateľa, ktoré budú zohľadnené počas rokovaní s investorom, úplne iste nebude veľký. Tento má charakter skôr "kozmetických úprav", než zásadných zmien týchto podmienok.
     V prípade zmluvy typu tzv. tendered contract (tendrovací typ zmluvy) sú akékoľvek pripomienky dodávateľa prakticky vylúčené a text zmluvy je súčasťou podmienok výberového konania. Odovzdaním vyplnenej ponuky tak uchádzač súhlasí s predloženým textom zmluvy zadávateľa bez výhrad. Aj keď prípadné prerokovanie zmluvy medzi investorom a dodávateľom môže obmedziť rozsah požiadaviek dodávateľa počas vykonávania prác, tento typ zmlúv je užívaný investormi stále viac.

5. Subdodávateľ a rovnako projektant požadujú uzavrieť zmluvu na základe Obchodného zákonníku, aj keď zmluva s investorom vychádza z podmienok FIDIC. Je vhodné uzavretie zmluvy so subdodávateľom podľa OZ?
     Zmluva na základe Obchodného zákonníku nie je pre projekty väčšieho rozsahu a komplexnejšie projekty zásadne dostačujúca, a to predovšetkým v prípade, kedy sú jej súčasťou projektové práce dodávateľa. Aj keď je prerokovanie zmluvy na základe OZ pre dodávateľa jednoduchšie a subdodávateľ obvykle argumentuje menším rozsahom prác a menšou zodpovednosťou, nemôže taká zmluva pokryť všetky riziká, ktoré pre dodávateľa vyplývajú zo zmluvných podmienok FIDIC.
     Pre také prípady je možné použiť štandardnú verziu FIDIC pre subdodávateľské práce. V praxi to znamená, že pokiaľ dodávateľ stavby neuzavrie identickú zmluvu so subdodávateľom spôsobom back-to back-contract, t.j. takzvane 1:1, nemôže na neho preniesť riziká, ktoré pre neho plynú z podmienok FIDIC na základe zmluvy, ktorú uzavrel s investorom. Za také riziká potom zodpovedá dodávateľ sám, nehľadiac na to, že v prípade viacerých subdodávateľov narastá agenda. Rozsah prác súvisí s porovnaním rozdielnych zmluvných a dodacích podmienok, ktorú predstavuje na jednej strane FIDIC a na druhej strane u nás užívaný OZ.
     Uvedené platí rovnako v prípade zmlúv na projektové práce, ktoré zabezpečuje projektant pre generálneho dodávateľa stavby, ktorý vykonáva práce na základe zmluvných podmienok FIDIC, D-B. Uzavretie zmluvy na základe Obchodného zákonníku alebo honorárového poriadku UNIKA, ČKA alebo ČKAIT je skôr alebo neskôr zdrojom nedorozumení a rozporov medzi generálnym dodávateľom a projektantom.

6. V zmluve nie je uvedený effective contract date? Znamená to, že text zmluvy nie je v poriadku?
     V prípade podmienok FIDIC je analógia s našou obchodnou praxou, ktorá rozoznáva medzi platnosťou a účinnosťou podpísanej zmluvy. Aplikované podmienky FIDIC tak rozlišujú medzi contract date (platnosť zmluvy) a effective contract date (účinnosť zmluvy). Pokiaľ v zmluve nie je uvedený effective contract date znamená to, že dátum platnosti a účinnosti zmluvy je rovnaký. Uvedené spojenia sa vzťahujú iba na zmluvu, nie na zahájenie stavebných prác.

7. Aký je rozsah oprávnenia stavebného dozoru na základe podmienok zmluvy FIDIC?
     Podmienky FIDIC stanovujú v čl. 3.1. - 3.5. rozsah oprávnení stavebného dozoru (engineer). V závislosti na špecifikách projektu, ktoré predstavujú charakter projektu, rozsah požadovaných stavebných a montážnych prác, spôsob riadenia projektu atd. môže byť rozsah oprávnení stavebného dozoru rozšírený v časti Osobitných zmluvných podmienok - S.C.C.. Jeho menovanie je už obvykle uvedené v liste investora o potvrdení zákazky (Letter of Acceptance). V praxi sú rovnako prípady, keď stavebný dozor spolupracuje s investorom ešte pred podpísaním zmluvy s dodávateľom napr. už na výberovom konaní atd.

8. Stavebný dozor odmieta uhradiť vystavenú faktúru IPC, pretože dodávateľ nepredložil mesačnú správu o postupe prác. Je tento postup v súlade s podmienkami FIDIC?
     Uvedený postup zodpovedá praxi podmienok FIDIC. V súlade s čl. 4.21. podmienok je dodávateľ zaviazaný k predkladaniu mesačných správ o postupe prác a stavebný dozor môže zastaviť úhradu faktúry dodávateľa.

9. nvestor vrátil claim, predložený v súlade s podmienkami zmluvy FIDIC ako neopodstatnený. Znamená to skutočne, že nemáme nárok na úhradu vykonaných viacprác?
     Zásadne platí, že vrátenie požiadavky dodávateľa vo forme claimu neznamená, že dodávateľ na úhradu predložených viacprác nemá nárok. Problémom a ťažiskom sporu s investorom ale zostáva posúdenie, či dodávateľom vykonané práce skutočne zodpovedajú viacprácam v súlade s uzavretou zmluvou. Dôležité je preto dodržanie predovšetkým formálnej stránky tejto zložitej agendy (Procedure for Claims), ktorá je obsahom čl. 20.1. podmienok FIDIC (verzia 1999), resp. čl. 53.1. - 53.4. (verzia 1987). Skutočnosťou ale zostáva, že v stavebnej praxi je okrem nedodržania formálnej stránky tejto agendy značné množstvo požiadaviek dodávateľa neoprávnených, kedy tieto vychádzajú z neznalosti zásadne inej zmluvnej praxe. Investor, resp. stavebný dozor tak má uľahčenú prácu, pretože predložené viacpráce dodávateľa iba vracia ako neoprávnené. Predpokladom pre podanie akejkoľvek požiadavky dodávateľa po uzavretí zmluvy, jej uznania a zaplatenia investorom je predovšetkým dokonalá znalosť zmluvných podmienok a konštrukcie predložených cien vo výberovom konaní.

10. V prípade projektu vo verzii zmluvy FIDIC, D-B, 1999, sú práce ocenené agregovanými položkami. Akým spôsobom predkladá dodávateľ požiadavky na viacpráce?
     Ocenenie prác agregovanými položkami podstatne zjednoduší prácu autorovi podkladov výberového konania, na druhej strane je ale pre ocenenie, resp. pre vykonanie zmien počas výstavby, a to nezávisle na dôvode ich vzniku, nedostatočným podkladom.
     Princípom agregovaných položiek je ocenenie práce alebo dodávky jednou cenou, aj keď v našej praxi by ocenenie predstavovalo podstatne viac položiek. Uvedený spôsob je možné odporúčať iba v prípadoch, keď sú projektové práce prakticky ukončené a nepredpokladajú sa zmeny v projektovej časti, ani počas realizácie prác.
     V praxi nie je uvedený spôsob vhodný najmä v prípade, keď investor vykonáva práce pre konečného užívateľa (obchodné centrá, administratívne objekty), keď dochádza k častým zmenám, ocenenie ktorých spôsobí ťažkosti nielen dodávateľovi, ale aj investorovi a je značne neprehľadné aj pre prípadného konečného užívateľa. Nie je možné ich odporúčať ani v prípade zmlúv typu D-B, keď za projektovú dokumentáciu zodpovedá dodávateľ stavby a alternatívne riešenia alebo stavebno-technologické postupy predstavujú obvyklú prax. Vyčíslenie akejkoľvek zmeny počas realizácie prác je v takých prípadoch obtiažne a každá predložená rozdielová špecifikácia dodávateľa predstavuje pre investora vysokú a neprimeranú čiastku. Uvedené platí predovšetkým z dôvodu, že ceny nemôže dodávateľ stanoviť na základe súčasných položiek alebo interpolácie cien, ale prevažujú prípady tzv. individuálnej kalkulácie cien jednotlivých položiek.

11. V rámci výberového konania na základe podmienok FIDIC, D-B sme obdržali dokumentáciu pre stavebné povolenie, ale bez vydania stavebného povolenia. Sú tieto podklady dostatočné pre vypracovanie a predloženie ponuky?
     Cieľom zadávania stavebných prác na základe podmienok D-B je snaha o úsporu času na strane investora, kedy dochádza k prekrytiu projektových a stavebných prác niekedy až v neúnosnej miere. Druhým dôvodom pre použitie tejto, u nás neobvyklej praxe, je snaha preniesť zodpovednosť za projektové práce a výsledok projektovej činnosti na dodávateľa stavby, aj keď v našich podmienkach a praxi sa jedná o zodpovednosť autora projektovej dokumentácie.
     V praxi podmienok D-B obdrží dodávateľ vo výberovom konaní obvykle dokumentáciu pre stavebné povolenie, niekedy aj bez platného stavebného povolenia a dokumentáciu pre realizáciu stavby vypracuje na vlastné náklady. Z pohľadu dodávateľa sa tak jedná predovšetkým o jednoznačnosť dokumentácie, ktorá nezodpovedá vždy našej praxi hlavne svojim rozsahom a obsahom. Na druhej strane sú súčasťou podkladov výberového konania presné technické špecifikácie materiálov, dodávok a prác.
     Pri predkladaní ponuky si dodávateľ musí uvedomiť najmä tieto skutočnosti a vykonať tak podrobnú kontrolu predkladaných projektových podkladov a technických špecifikácií. Za závery alebo požiadavky orgánov v rámci vydania stavebného povolenia ale dodávateľ nezodpovedá v prípade, že tieto neboli súčasťou dokumentácie výberového konania. Častou argumentáciou zadávateľa je, že dodávateľ mal také závery predpokladať, pretože sú v mieste plnenia obvyklé a náklady na ne mal už zahrnúť do ponukových cien.

12. Je možné stanoviť rozsah viacprác, ktoré investor uzná na základe zmluvných podmienok FIDIC?
     V zahraničnej praxi je rozsah viacprác, ktoré môže dodávateľ získať po predložení požiadaviek formou claimov podstatne menší, než v našich podmienkach a rádovo je v rozmedzí 3-5 % z výšky celkovej zmluvnej čiastky. Tento stav je dôsledkom nielen užívaných zmlúv, ktoré dôsledne presadzujú požiadavky investora, ale je dosiahnutý rovnako použitím podrobných technických špecifikácií vo forme výkazov výmer a popisu požadovaných prác, ktoré rozsah viacprác dodávateľa zásadne eliminujú. Predpokladom pre úhradu viacprác je ale v každom prípade ich zdokumentovanie v súlade so zmluvou požadovanou metodikou.
     Značný rozsah podaných viacprác v praxi ale neznamená, že na všetky viacpráce má dodávateľ skutočne nárok. Rovnako vyhodnotenie viaprác porovnaním podaných a investorom uznaných a zaplatených viacprác je zavádzajúce. Pokiaľ sú na druhej strane ceny dodávateľa na základe výberového konania stanovené nesprávne, nemôžu zisk obchodného prípadu z viacprác, ktoré uhradil investor, výrazne zvýšiť. S viacprácami ako ďalším zdrojom finančného krytia dodávateľa počas výstavby, preto nie je možné v tejto praxi počítať. Filozofia niektorých dodávateľov, ktorí predpokladajú, že vo výberovom konaní ponúknu nižšie ceny a počas výstavby budú tieto navyšovať predkladaním viacprác, vychádza z nedostatku skúseností so zahraničnou stavebnou praxou. Uvedený spôsob navyšovania nie je možné v tejto praxi aplikovať.

HOME    POUŽITIE PODMIENOK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÉ AKCIE    PUBLIKÁCIE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2009 fidic.info All rights reserved. | [email protected]