Ponúkané služby

     V súvislosti s realizáciou projektov na základe zmluvných a dodacích podmienok Vám ponúkame konzultantské služby nielen v realizačnej časti zmluvných podmienok, t.j. po uzavretí zmluvy s investorom na dodávku stavebných prác, ale rovnako v predinvestičnej činnosti. V závislosti na type zmluvy môžu byť tieto vykonávané ešte počas výberového konania pred podpísaním zmluvy s investorom.

Činnosti pred uzavretím zmluvy FIDIC

     Pred uzavretím zmluvy s investorom ide najmä o posúdenie predložených zmluvných podmienok a stanovenie zodpovedajúcej miery rizika, vyplývajúcej z predloženej zmluvy na základe podmienok FIDC. Toto posúdenie má charakter rizikového managementu (Risk Control), cieľom ktorého je okrem posúdenia a stanovenia rizika projektu zohľadnenie všetkých rizík a špecifických podmienok predloženej zmluvy v ponukovej cene dodávateľa. V prípade tzv. rokovacích zmlúv (tendered contacts) podmienky výberového konania pripúšťajú rovnako prerokovanie zmluvných a dodacích podmienok so zadávateľom. V tejto časti sa jedná predovšetkým o kontrolu a prípadné doplnenie a prerokovanie Osobitných dodacích podmienok zmluvy s investorom. Prerokovanie zmluvy medzi investorom a dodávateľom a vysvetlenie jednotlivých článkov tak v praxi výrazne znižuje riziko claimov, ktoré sú dôsledkom rôzneho výkladu zmluvných ustanovení.

Činnosti po uzavretí zmluvy (počas realizácie prác)

     S ohľadom na značný rozsah špecifík, ktoré predstavujú rôzne verzie podmienok FIDIC sa v praxi osvedčil postup, kedy je v rámci konzultantských služieb vytvorený organigram projektu, vrátane popisu činností jednotlivých pracovníkov dodávateľa. Pre zahraničnú prax ale určite platí, že firemná štruktúra a popis prác jednotlivých technikov našich dodávateľov nezodpovedajú požiadavkám podľa podpísanej zmluvy.
     Prakticky od podpisu zmluvy predkladá dodávateľ požiadavky na viacpráce formou zmien a navýšení pôvodnej zmluvy. Vytvorenie a zavedenie metodiky claimovej agendy a kontrola jej plnenia v praxi je komplexnou službou, ktorú ponúkame nielen v prípade veľkých a zložitých projektov, ale táto nájde uplatnenie tiež v prípade menších projektov. Príprava a predloženie väčšieho claimu voči investorovi potom vyžaduje nielen dobrú znalosť zahraničnej zmluvnej praxe, ale rovnako metodiky cenotvorby a zohľadnenie špecifík celého projektu. Pripravíme pre Vás nielen vyčíslenie nákladov claimu v súlade s metodikou požadovanou zmluvou, ale rovnako vyčíslenie časových dopadov, spôsobených stranou investora alebo ďalšími účastníkmi výstavby.
     Pokiaľ má dodávateľ pochybnosti o výklade už podpísanej zmluvy s investorom, vykonáme rozbor zmluvy a zmluvných podmienok rovnako v tomto období. Výsledkom rozboru je potom okrem stanovenia rizika projektu rovnako odporučenie pre ďalšie postupy s ohľadom na priebeh celého projektu.

Kontaktní adresa: [email protected]

     Ďalšie informácie o rozsahu ponúkaných služieb v súvislosti s riadením stavebných projektov nájdete na adrese spoločnosti MP Consulting www.mpconsulting.cz.

HOME    POUŽITIE PODMIENOK FIDIC    SLUŽBY    REFERENČNÉ AKCIE    PUBLIKÁCIE    PRESS    CLAIMY    FAQ   

Copyright © 2004 fidic.info All rights reserved. | [email protected]